Osnovna škola "Đurđevik" - Pocetna
<?('45','187|2|0|1|1|en|0|0|0|0|1|0|0|0|0')?https://www.facebook.com/groups/241517922716109/> 

 

 

 

Views: 1 | Added by: Admin | Date: Jučer

Views: 2 | Added by: Admin | Date: Jučer

Poštovani prijatelji naše škole i učesnici LIKOVNE KOLONIJE POZIVAMO I OBAVJEŠTAVAMO SVE VAS STARE LIKOVNJAKE KAO I NOVE ČLANOVE DA DODETE NA NA§U 16. LIKOVNU KOLONIJU KOJA ČE SE ODRŽATI 30.MAJA U NASOJ SKOLI PRAVO UČEŠĆA IMAJU SVI UČENICI OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA POZIVAMO VAS DA PRIJAVITE SVOJ DOLAZAK NA E-MAIL SKOLE: osdjurdjevik@hotmail.com ILI NA TELEFON 035/762-095
Views: 4 | Added by: Admin | Date: 16-05-2015

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton- Općina Živinice

Javna ustanova Osnovna škola „Đurđevik“

Đurđevik

Broj: 07-351/ 15

Datum:  01. 04. 2015. godine

 

 

                                     

                                                                    ___________________________________

 

 

 

 

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izvođenje đačke i maturalne ekskurzije   za učenike  I – IX razred  JU OŠ „Đurđevik“ Đurđevik

                 

 

Poštovani,

 

U skladu sa Načelima za organizovanja izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola (Sl.novine TK br. 10/12) i Izmjena načela za organiziranje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih  i srednjih škola (Sl. novine TK br. 02/13),  JU OŠ “Đurđevik” poziva Vas da dostavite ponudu   za organizovanje  i  izvođenje  đačke I maturalne  ekskurzije za učenike od I do IX razreda.

 

   1. Predmet nabavke

 

1.1 Predmet javne nabavke je izvođenje ekskurzija za učenike   JU OŠ „Đurđevik“ Đurđevik.

 

1.2  Ekskurzija će se izvoditi  u maju mjesecu ( po dogovoru ) .

 

1.3  Mjesto – Tuzla, Gradačac, Gračnica,  Tešanj, Sarajevo, Travnik , Počitelj,  Mostar, Veliki Drvenik i Makarska.

 

   2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ može predvidjeti neke

       od uslova za  prevoznike, srazmjerno predmetu nabavke, kao što su:

 

- Ponuda sa iskazanim cijenama, iznosom PDV-a i ukupnu cijenu sa obračunatim PDV-om

- Rješenje suda o registraciji s prilozima

-Izjavu da nema smetnji za učešće u postupku nabavke u skladu sa članom 45. ZJN

-Izjava o nepromjenjivosti cijena

-Uslovi i način plaćanja

- Uvjerenje o poreznoj registraciji

- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost

- Referenc listu

 

b) ekonomski najpovoljnija ponuda, dostaviti potvrdu i dokaz kojima prevoznik ispunjava zakonom tražene uslove (rješenje o tehničkim uslovima, važeći obrazac licence za autous kojim će se izvršiti prevoz učenika i važeću iskaznicu za vozača motornog  vozila )

 

2.2. Prevoznici  trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju

       uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

 

   3. Zahjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

   4. Priprema ponuda

 

 

  1. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: JU OŠ „ Đurđevik“ Đurđevik, 75272 Đurđevik, do 10. 04. 2015. godine. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju prevoznike. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć  kojom se navedene osobe ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

 

4.3  Prevoznike dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati:

       “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Original ponude i kopija trebaju biti

       zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i

       adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za izvođenje  đačke ekskurzije u    

      JU OŠ  „Đurđevik“ Đurđevik  -  ne otvarati ”.

 

4.4 Prevoznici mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili  povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće:“IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

      5. Rok za dostavljanje ponuda

 

  Rok za dostavljanje ponuda ističe  u  petak 10 aprila 2015. godine  u  12.00 sati. Otvaranje ponuda je istog dana u 13,00 sati.

 

 

 

 

 

      6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Prevoznici mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

 

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke. Ugovorni organ će navesti koju dokumentaciju zahtjeva kao dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

     7. Obavještenje o dodjeli

 

Prevoznici  će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

     8. Informacije o zaštiti prava dobavljača

 

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od  1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

 

 

U ime ugovornog organa

Direktor  škole - JU OŠ „ ĐURĐEVIK“ Đurđevik

 

___________________________________

       Amela Mehmedović

Views: 15 | Added by: Admin | Date: 07-04-2015

Views: 23 | Added by: Admin | Date: 05-03-2015

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je nacionalni praznik koji se obilježava 1. marta svake godine, a kojim se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali su o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine. Referendumsko pitanje je glasilo:Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?[1]Nezavisnost su snažno podržali uglavnom Bošnjaci i bosanskih Hrvati, dok je veći broj bosanskih Srba bojkotovao referendum[2] usljed poziva SDS-a da Srbi ne glasaju na referendumu. Referendumu je pristupilo ukupno 2.073.568 glasača što je predstavljalo izlaznost od 63,6%. Od ukupno izašlih na glasanje njih 99,7%[2] je glasalo za nezavisnost, a 0,3% protiv te odluke. Rezultati referenduma su prihvaćeni 6. marta iste godine u Parlamentu Bosne i Hercegovine.Parlament je 28. februara 1995. godine donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.[3][4] Dan neovisnosti je proslavljen po prvi put 7. aprila 1995. godine. Evropska ekonomska zajednica je priznala ovaj dan kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.[5]

Sljedbenici iste politike koja je bojkotovala referendum i danas osporavaju ovaj dan, te se on zbog toga slavi samo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Views: 55 | Added by: Admin | Date: 01-03-2015

Svečano je obilježen dan najstarije škole na području općine Živinice, 5. juni dan Osnovne škole"Đurđevik". Ovoj našoj svečanosti prethodila je svečana sjednica Nastavničkog vijeća. Mnogi učenici, roditelji učenika naše škole, kao i predstavnici lokalne zajednice, privrednici ovoga područja i mnogi drugi bili su gosti ove manifestacije. Direktorica škole prof. Amela Mehmedović prisutnima je poželjela dobrodošlicu. Dodijeljena su priznanja za najuspješnije nastavnike i učenike tokom 2013/2014. školske godine. Proglašen je i UČENIK GENERACIJE a to je učenica Merima Tulumović

Na svečanoj akademiji prisutni su imali priliku vidjeti  kulturno zabavni program, koji su im pripremili učenici naše škole zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima škole.Nastupio je hor, recitatori, muzičari i za svoj trud nagrađeni su apaluzima gostiju i domaćina.Prisutni su imali priliku pogledati izložbu učeničkih radova te izložbu likovnih radova sa Likovne kolonije učenika Osnovnih škola Bosne i Hercegovine.

Attachments: Slika 1
Views: 78 | Added by: Admin | Date: 05-06-2014

OBAVJEŠTAVAMO SVE VAS-NAŠE DRAGE GOSTE I SVE SUDIONIKE LIKOVNE KOLONIJE DA SE OVE GODINE KOLONIJA NEĆE ODRŽATI ONAKO KAKO SMO DO SADA NAVIKLI. RAZLOG JESTE UPRAVO STANJE POSLIJE KATASTROFE POPLAVA. SAMO ĆE BITI ORGANIZIRANA RADIONICA ZA UČENIKE NAŠE ŠKOLE NA SIMBOLIČAN NAČIN KAKO NE BISMO PREKIDALI NAŠU DUGOGODIŠNJU TRADICIJU.

NAREDNE GODINE, AKO BOG DA, NASTAVLJAMO KAO I DO SADA.

HVALA VAM SVIMA NA RAZUMIJEVANJU

Views: 77 | Added by: Admin | Date: 26-05-2014

OBAVJEŠTAVAMO SVE UČENIKE NAŠE ŠKOLE DA NASTAVA, NAKON STANJA ELEMENTARNE NEPOGODE, POČETI U PONEDJELJAK 26.5.2014. GODINE PREMA STAROM RASPOREDU ČASOVA

Views: 62 | Added by: Admin | Date: 22-05-2014

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 28.02.2014 u petak  je u multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo upriličen prigodan program za učenike 21 osnovne i srednje škole iz cijele BiH. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Općine, a u organizaciji Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović".


Direktor Muzeja Adnan Žiško kazao je da ova ustanova tradicionalno organizira manifestacije povodom Dana nezavisnosti BiH.

"Danas su prikazani najbolji radovi učenika s radionica i časova historije koje organizira Muzej „Alija Izetbegović". Naša namjera je da učenici iskažu svoje viđenje historije BiH, te da znanje o državi prenosimo mladim ljudima", kazao je Žiško.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo mr. Semir Efendić rekao je tom prilikom da djeca ne mogu mnogo naučiti o državi BiH iz redovne nastave, ali da iz aktivnosti kao što je ova mogu saznati mnogo više.

"Kroz projekte kao što je ovaj i njemu slične projekte djeca mogu naučiti više, a također i na historijskim časovima, koji se organiziraju tokom „Novogradskih dana, kada se obilježavaju datumi značajnih događaja i bitaka na teritoriji općine Novi Grad. Ovo je drugačiji sistem od onog koji smo imali neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata kada su svi morali znati imena svih heroja. Trenutno nemamo organizirani sistem koji uči našu djecu šta je to Armija Republike BiH učinila za nas", kazao je načelnik Efendić.

Na svečanosti su uručene i zahvalnice i nagrade za najbolje učeničke radove o prvom predsjedniku RBiH, Aliji Izetbegoviću, "Zlatnim ljiljanima" i herojima BiH.

Učenici naše škole, jedini su bili predstavnici sa područja TK. Dodjeli priznanja prisustvovali su učenici Emil Taletović i Mirsad Ljigić kao i nastavnice Maksida Alibašić  i Mirzeta Butković i sa njima u pratnji direktor škole Džemal Muratović
Views: 95 | Added by: Admin | Date: 04-03-2014

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton- Općina Živinice

Javna ustanova Osnovna škola „Đurđevik“

Đurđevik

Broj: 07-351/ 15

Datum:  01. 04. 2015. godine

 

 

                                     

                                                                    ___________________________________

 

 

 

 

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izvođenje đačke i maturalne ekskurzije   za učenike  I – IX razred  JU OŠ „Đurđevik“ Đurđevik

                 

 

Poštovani,

 

U skladu sa Načelima za organizovanja izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola (Sl.novine TK br. 10/12) i Izmjena načela za organiziranje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih  i srednjih škola (Sl. novine TK br. 02/13),  JU OŠ “Đurđevik” poziva Vas da dostavite ponudu   za organizovanje  i  izvođenje  đačke I maturalne  ekskurzije za učenike od I do IX razreda.

 

   1. Predmet nabavke

 

1.1 Predmet javne nabavke je izvođenje ekskurzija za učenike   JU OŠ „Đurđevik“ Đurđevik.

 

1.2  Ekskurzija će se izvoditi  u maju mjesecu ( po dogovoru ) .

 

1.3  Mjesto – Tuzla, Gradačac, Gračnica,  Tešanj, Sarajevo, Travnik , Počitelj,  Mostar, Veliki Drvenik i Makarska.

 

   2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ može predvidjeti neke

       od uslova za  prevoznike, srazmjerno predmetu nabavke, kao što su:

 

- Ponuda sa iskazanim cijenama, iznosom PDV-a i ukupnu cijenu sa obračunatim PDV-om

- Rješenje suda o registraciji s prilozima

-Izjavu da nema smetnji za učešće u postupku nabavke u skladu sa članom 45. ZJN

-Izjava o nepromjenjivosti cijena

-Uslovi i način plaćanja

- Uvjerenje o poreznoj registraciji

- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost

- Referenc listu

 

b) ekonomski najpovoljnija ponuda, dostaviti potvrdu i dokaz kojima prevoznik ispunjava zakonom tražene uslove (rješenje o tehničkim uslovima, važeći obrazac licence za autous kojim će se izvršiti prevoz učenika i važeću iskaznicu za vozača motornog  vozila )

 

2.2. Prevoznici  trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju

       uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

 

   3. Zahjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

   4. Priprema ponuda

 

 

  1. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: JU OŠ „ Đurđevik“ Đurđevik, 75272 Đurđevik, do 10. 04. 2015. godine. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju prevoznike. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć  kojom se navedene osobe ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

 

4.3  Prevoznike dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati:

       “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Original ponude i kopija trebaju biti

       zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i

       adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za izvođenje  đačke ekskurzije u    

      JU OŠ  „Đurđevik“ Đurđevik  -  ne otvarati ”.

 

4.4 Prevoznici mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili  povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće:“IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

      5. Rok za dostavljanje ponuda

 

  Rok za dostavljanje ponuda ističe  u  petak 10 aprila 2015. godine  u  12.00 sati. Otvaranje ponuda je istog dana u 13,00 sati.

 

 

 

 

 

      6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Prevoznici mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

 

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke. Ugovorni organ će navesti koju dokumentaciju zahtjeva kao dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

     7. Obavještenje o dodjeli

 

Prevoznici  će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

 

     8. Informacije o zaštiti prava dobavljača

 

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od  1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.

 

 

U ime ugovornog organa

Direktor  škole - JU OŠ „ ĐURĐEVIK“ Đurđevik

 

___________________________________

       Amela Mehmedović

Views: 16 | Added by: Admin | Date: 07-04-2015

Svečanom akademijom naša škola je obilježila i svoj 104. rođendan. Ovoj svečanosti prethodila je svečana sjednica Nastavničkog vijeća naše škole. Direktorica škole prof. Amela Mehmedović pozdravila je prisutne goste i poželjela im dobrodošlicu. Na svečanoj akademiji prisutni su imali priliku vidjeti kulturno zabavni program, koji su im pripremili učenici naše škole zajedno sa svojim nastavnicima i učiteljima .Nastupio je hor, recitatori, muzičari i za svoj trud nagrađeni su apaluzima gostiju i domaćina.Prisutni su imali priliku pogledati izložbu učeničkih radova,te izložbu likovnih radova sa Likovne kolonije učenika Osnovnih škola Bosne i Hercegovine. Pohvaljeni su i nagrađeni najuspješniji učenici  i nastavnici naše škole za 2013/2014. školsku godinu. Proglašen je i UČENIK GENERACIJE za 2013/2014., to je učenica Merima Tulumović.

Views: 3324 | Added by: Admin | Date: 08-06-2014 | Comments (0)Views: 238 | Added by: Admin | Date: 01-03-2014 | Comments (0)


U prepunoj sali naše škole upriličena je svečana akademija povodom nastupajućeg kurban bajrama. Prisustvo mnogobrojnih gostiju uljepšalo je ovu našu svečanost. Učenici i nastavnici sa svojim sekcijama slobodnih aktivnosti uzeli su učešće na ovoj akademiji. Svečanost je počela intoniranjem himne BiH, učenjem fatihe i minutom šutnje za poginule branitelje BiH kao i prigodnim obraćanjem direktora OŠ "Đurđevik". Recitatorska, folklorna, horska sekcija kao i sekcija ilahija i kasida dale su pečat ovoj našoj bajramskoj kulturnoj manifestaciji.
Svim učenicima, njihovim roditeljima, kolegama-nastavnicima, koji kurban bajram doživljavaju kao svoj blagdan, upućujemo najiskrenije čestitke, sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju, blagostanju, porodičnoj i svakoj drugoj sreći. Uz tradicionalno BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.  (N.Ž) VIŠE FOTOGRAFIJA U NAŠOJ FOTO GALERIJI

Views: 102 | Added by: Admin | Date: 11-10-2013 | Comments (0)


Svjetski dan učitelja obilježava se u više od stotinu zemalja u
svijetu, pa tako i u BiH. Važnost ovog datuma je u tome što je uticaj
učitelja bitan za razvoj društva u cjelini, te da se
naglasi važnost ove profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni
nosioc
i. Na mladima svijet ostaje, zato je potrebno imati adekvatne učitelje koji će im prenijeti to znanje.

       

Povodom 5. oktobra Svjetskog dana učitelja Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Pedagoškog
zavoda i učiteljima ukazali su na važnost ovog dana, ali i predstavili niz aktivnosti koje su se održale i koje će biti održane u narednom periodu.


 Podsjetimo, 1966.godine je potpisana Preporuka o statusu učitelja, dok je UNESCO 1994.godine donio odluku da se 5.oktobar obilježava kao Svjetski dan učitelja.


Cilj Svjetskog dana učitelja je pružiti podršku i
društvenu važnost koju zaslužuju učitelji kako bi se osiguralo da će oni
i u budućnosti ispunjavati potrebe mlađih generacija, ali i da će
podići obrazovanje na nivo društvene važnosti, koji zaslužuje.


 

Views: 259 | Added by: Admin | Date: 05-10-2013 | Comments (9)

Svečano obilježena stotinu druga godina postojanja Osnovne škole "Đurđevik". Četiri učenika ove generacije ponijeli su diplomu za posebno postignute rezultate učenika osnovne škole. Učenica generacije školske 2012/2013. godine u Osnovnoj školi "Đurđevik" je Emina Trumić.Views: 5321 | Added by: Admin | Date: 07-06-2013 | Comments (0)

BUDITE SUTRA NAŠ DRAG GOST
 NA OBILJEŽAVANJU DANA ŠKOLE


5. juni DAN OŠ "Đurđevik"
Views: 106 | Added by: Admin | Date: 03-06-2013 | Comments (0)

Ove školske godine, Komisija za izbor UČENIKA GENERACIJE a na osnovu dostavljene dokumentacije kandidata odabrala je učenicu 9.a razreda
Eminu Trumić
Prijavljeni kandidati za izbor učenika generacije bili su još i učenici:
Benjamin Čerkezović, Emina Begić i  Lejla Čerkezović .
Views: 106 | Added by: Admin | Date: 28-05-2013

Naša škola ponovo je bila domaćin i organizator Likovne kolonije, koja se održava već tradicionalno 14.puta bez prekida. Inicijator i utemeljitelj ove jedinstvene kulturne manifestacije u BiH bio je sad već bivši nastavnik u našoj školi, nastavnik Likovnog vaspitanja Rahman Šabanović, naš poznati umjetnik.

 Koloniju je proglasio otvorenom naš uvaženi načelnik općine Živinice, mr. Hasan Muratović, koji je ujedno i generalni pokrovitelj Kolonije, on je svim učesnicima poželio uspjeha u stvaralaštvu.
                                                   /Načelnik Općine Živinice  Mr.Hasan Muratović/
 "Radujem se što se likovni susreti učenika osnovnih i srednjih škola nastavljaju i poslije mog odlaska u penziju, što me i najviše raduje", rekao je Šabanović.

 Direktorica OŠ Đurđevik, Mirzeta Abadžić, pozdravila je učesnike i iskazala im iskrenu dobrodošlicu.

 "Likovno  stvaralaštvo je omiljeno među našim učenicima i nastojaćemo svake godine organizovati ovakve susrete. Do sada je našu školu ovom Kolonijom posjetio veliki broj učenika iz mnogih gradova BiH. Manifestacija se održava  od 1999.godine i svaki puta dobijemo kvalitetna likovna djela, koje stručni žiri nagrađuje prigodnim priznanjima",rekla nam je direktorica Mirzeta.
                                       /Direktorica OŠ "Đurđevik" Mirzeta Abadžić/

  . Za sve učenike obezbijeđen je materijal za rad a pribor učenici donose po želji.Tehnika rada je po slobodnom izboru učesnika. (N.Ž.)

UČESNICI KOLONIJE
____________________________________________________________________________________________

1. JU GIMNAZIJA Živinice  : prof:Osman Šarić, učenici : Amra Tulumović, Ajla Ćasurović, Amela Bešić
2. JU OŠ Bašigovci : nastavnik: Rifat Okić , učenici: Halima Kamenjaković, Ahmed Muratović, Fatima Maslić
3.JU OŠ Gračanica: nastavnik: Muhamed Goletić, učenici: Lejla Vrtagić, Amina Zahirović
4. JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac, nast. Esad Kovačević, učenici:Nermina Pašalić, Ajla Džidić, Adisa Osmanović
5.OŠ Husino-Tuzla, nastavnik Arijana Đerzić, učenici: Faruk Bećirović, Ajla Kikanović, Aleksandar Pavljašević
6.JU OŠ Đurđevik, nast.Rifat Okić, učenici:Merima Tulumović,AdelaGoletić,Azur Jagodić,Melisa Jusić, Alma Suljić, Melika Džihanović, Ajla Goletić
7.OŠ Pasci- Tuzla, nastavnik  Ramo Noćajević, Učenici :Selma Ćosić, Armina Đulović, Melisa Strašević
8. Druga OŠ Živinice, nast.  Slavka Delić, učenici: Enisa Šabanović, Džana Taletović, Adna Nukić, Nejla Adrović
9. OŠ Sapna, nastavnik Almir Mešić, učenici : Lejla Omerović, Lejla Avdić,Dženana Smajić, Zajnil Ahmetović
10.OŠ Dubrave, nast. Muhamed Goletić, učenici: Adnan Imširović, Nejra Salkanović, Elma Trokić.
___________________________________________________________________________________________
Views: 106 | Added by: Admin | Date: 26-05-2013

U okviru realizacije projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK" Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona , koji se realizuje u partnerstvu sa „Save the children" danas je  Osnovnoj školi „Đurđevik" – Područnoj školi u Starom Đurđeviku svečano donirana učionica za rad sa kompletnom opremom. Pripremno odjeljenje pred polazak u školu u ovoj područnoj školi pohađa 31 učenik. 

  Projekat predstavlja obavezno obrazovanjae sve djece u godini pred polazak u osnovnu školu  od 150 sati.Nastavu izvode angažovani profesori razredne nastave sa biroa za zapošljavanje, koji su prošle prošli obuku Pedagoškog zavoda, a njihov rad će finansirati Općina Živinice iz Budžeta Općine.

   Ove godine u Općini Živinice projektom je obuhvaćeno 260 djece, raspoređenih u 10 odgojnih grupa na području cijele Općine Živinice. Ovim projektom djeca su dovedena u ravnopravan položaj bilo da žive u gradu ili selu

    „Ovim činom pokazujemo zajedničku brigu za najmlađe, brigu za one na kojima će ostati svijet, ovih nekoliko novih učionica za najmlađe predstavlju pravo bogastvo, jer predškolsko obrazovanje predstavljaju vaspitno - obrazovni proces, dakle ovdje je prije svega cilj vaspitati djecu, naučiti ih osnovnim stvarima, lijepom ponašanju, onome što nam nedostaje u porodičnom odgoju zbog prezauzetosti roditelja, nepostojanja dovoljno slobodnog vremena roditelji ne provode dovoljno vremena sa njima.!" istakao je Općinski načelnik Hasan Muratović.

    Ovom prilikom direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Adem Šehidić zahvalio se načelniku Muratoviću za iznimno dobru saradnju u realizaciji ovog projekta koji je jako dobro prihvaćen na području Općine Živinice, te istakao da je po ovom pitanju planirana saradnja sa općinom Živinice i iduće godine.

   Općina Živinice je jedna od rijetkih općina koja je još prošle godine napravila komleptan  obuhvat djece predškolskim odgojem na podrčju cijele Općine. Tako je svako dijete dovedeno u ravnopravan položaj bez obzira da li živi u gradu ili selu.

   Relazacijom ovog projekta Općini Živinice će biti donirane još dvije učionice sa kompletnom opremom i to O.Š. Gračanica – Područna škola Svojat i O.Š. Donje Dubrave – Centralana škola. Načelnik Muratović je mališanima poželio sretan početak školovanja.

izvor/http://www.zivinice.ba/vijest-4959-Osnovnoj-skoli-Durdevik-donirana-ucionica/

Views: 113 | Added by: Admin | Date: 22-05-2013 | Comments (1)

1 2 3 4 5 6 »